تعرفه هزینه ترجمه اسناد و مدارکهزینه ترجمه اسناد و مدارک هر ساله توسط مراجع ذی صلاح به کلیه دارالترجمه های رسمی کشور ابلاغ می شود. این هزینه ها برای کلیه دارالترجمه ها یکسان بوده و هیچ دارالترجمه ای حق هیچگونه تغییری در قیمت های ابلاغ شده را ندارد.

دسته بندی اسناد رسمی / شرح سندهزینه ترجمههزینه نسخه اضافههزینه تایید و خدمات دادگستریهزینه علی الحساب تایید و خدمات وزارت امور خارجههزینه های دفتریتایید وزارت علومتایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
اسناد شخصی
شناسنامه 250،000 ریال625،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - -
کارت ملی 200،000 ریال500،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - -
گواهی تجرد 300،000 ریال750،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - -
اصل یا رونوشت سند ازدواج 750،000 ریال187،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - -
دفترچه بیمه 300،000 ریال750،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - -
اصل یا رونوشت سند طلاق 1،050،000 ریال262،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - -
گواهی عدم سوء پیشینه 300،000 ریال750،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - -
کارت پایان خدمت 300،000 ریال750،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - -
گواهینامه رانندگی 300،000 ریال750،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - -
گواهی ولادت 300،000 ریال750،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - -
پاسپورت 350،000 ریال87،5000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - -
کارت بازرگانی هوشمند 300،000 ریال750،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - -
کارت واکسیناسیون تا سه نوع واکسن 300،000 ریال750،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - -
برابر اصل مدارک صادره از ایران 300،000 ریال750،000 ریال 650،000ریال 200،000 ریال 75،000 ریال - -
گواهی فوت 300،000 ریال750،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - -
کارت معافیت 200،000 ریال500،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - -
برگه مرخصی 300،000 ریال750،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - -
کارت نظام پزشکی 300،000 ریال750،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - -
کارت نظام مهندسی 300،000 ریال750،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - -
تقدیرنامه و لوح سپاس + کوچک 450،000 ریال112،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - -
تقدیرنامه بزرگ 600،000 ریال150،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - -
کارت شناسایی 200،000 ریال500،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - -
برگ آزمایش پزشکی کوچک 450،000 ریال112،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - -
جواز دفن 450،000 ریال112،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - -
کارت واکسیناسیون بیشتر از سه نوع واکسن 450،000 ریال112،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - -
گواهی و گزارش پزشکی و پزشکی قانونی 600،000 ریال150،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - -
برگ آزمایش پزشکی بزرگ 750،000 ریال187،500 ریال 650،000ریال 100،000 ریال 75،000 ریال - -
برابر اصل مدارک صادره از خارج 600،000 ریال150،000 ریال - - - - -