ترجمه رسمی مدارک در سال ۱۴۰۰

ترجمه رسمی مدارک در سال ۱۴۰۰

admin بلاگ, خدمات 9 Comments

اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی و کانون مترجمان رسمی هر ساله قیمت ترجمه رسمی مدارک را به کلیه دارالترجمه های رسمی کشور ابلاغ می کند و این هزینه ها برای تمامی دارالترجمه ها یکسان و برابر است. ترجمه مدارک تحصیلی اعم از ریز نمرات و دانشنامه‌ها جزو ترجمه رسمی محسوب می شوند و شامل هزینه های ابلاغ شده می باشند.

تاییدات دادگستری و امور خارجه

admin بلاگ 12 Comments

ترجمه رسمی مدارک باید توسط دارالترجمه رسمی و زیر نظر مراجع ذیربط صورت پذیرد، لذا ترجمه این مدارک باید به تایید و مهر دادگستری و همچنین در بسیاری از موارد وزارت خارجه برسد و سپس به مخاطب مربوطه تحویل داده شود. این فرآیند شامل هزینه ای می شود که به هزینه مهر دادگستری معروف است.