انواع ویزای کانادا

ترجمه مدارک رسمی شنگن (کانادا و آمریکا طبق استاندارد سفارت)

تیم تولید محتوای دارالترجمه الف بلاگ

یکی از شرط های مهم و ضروری برای اخذ ویزا ترجمه ی مدارک است، که باید به زبان کشور مقصد به صورت دقیق و صحیح ترجمه شود، تا روند اخذ ویزا و مهاجرت را تسهیل ببخشد. چرا که اگر در این امر سهل انگاری صورت گیرد و یا ترجمه مدارک به صورت ناقص و یا غیر حرفه ای انجام شود، …