ترجمه رسمی مدارک باید توسط دارالترجمه رسمی و زیر نظر مراجع ذی ربط صورت پذیرد، لذا ترجمه این مدارک باید به تایید و مهر دادگستری و همچنین در بسیاری از موارد وزارت خارجه برسد و سپس به مخاطب مربوطه تحویل داده شود که این فرآیند شامل هزینه ای می شود که به هزینه مهردادگستری معروف است. تعرفه هزینه مهر دادگستری هر سال در تعرفه ای جدا از تعرفه ترجمه رسمی از طرف مراجع ذی صلاح به کلیه دارالترجمه ها ابلاغ می شود و در اختیار عموم مردم نیز قرار می گیرد. این هزینه ها با توجه به نوع مدارک و نسبت آن به صاحب مدارک و نیز سازمان یا نهاد مربوط تفاوت دارد. اما این هیچ گونه ارتباطی به زبان ترجمه شده ندارد، در واقع هزینه مهر دادگستری برای همه ی زبان های ترجمه شده یکسان است و هیچ دارالترجمه آنلاین یا حضوری حق تغییر هزینه های ابلاغ شده را ندارد.

تعرفه هزینه مهر داد گستری و وزارتخانه

تایید و پلمب دادگستری

برای همه موارد 650،000 ریال می باشد.

تایید و خدمات وزارت امورخارجه (هر صفحه ترجمه)

وکالت نامه (نیم برگ) 200،000 ریال می باشد.

سند مالکیت دفترچه ای 200،000 ریال می باشد.

اصل یا رونوشت سند ازدواج 200،000 ریال می باشد.

برابر اصل مدارک صادره از ایران 200،000 ریال می باشد.

ریزنمرات سالانه مقاطع شامل ابتدایی راهنمایی و متوسطه 200،000 ریال می باشد.

اساسنامه فرمی هر صفحه 300،000 ریال می باشد.

اساسنامه غیر فرمی  300،000 ریال می باشد.

تایید و خدمات وزارت امورخارجه  100،000 ریال می باشد.